โรงเรียนวัดชินวราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ประวัติโรงเรียนวัดชินวราราม

 

โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์๑๒๐๐๐ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดชินวรารามวรวิหาร  โดยหลวงมหาสวัสดิ์ภิบาล นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นผู้ทำพิธีเปิด เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอำเภอจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. ๒๔๖๔

          พ.ศ. ๒๔๗๗  พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดบพิตรสถิตมหาสีมาราม 
ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างอาคารเรียนถาวรแบบทรงปั้นหยา๒ ชั้น ขนาดกว้าง  ๖.๒๕  เมตร ยาว ๑๓.๒๕ เมตร มีมุข ๒ ด้าน กว้างยาวด้านละ ๓ เมตร พื้นชั้นล่างเทคอนกรีต ปูกระเบื้องลาย พื้นชั้นบนปูไม้สัก  หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ สิ้นค่าก่อสร้าง ๕,๓๗๑ บาท (ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) ให้ชื่อตึกหลังนี้ว่า “เจริญผลวิทยาเวศม์”  อุทิศถวายแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นสาม กรมขุนเจริญผลพูนสวัสดิ์ พระราชบิดา โรงเรียนแห่งนี้ สร้างในที่ดินของ

วัดชินวรารามวรวิหาร เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ทางด้านทิศเหนือของวัด ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๔๗๗ โดยพระสารสาสน์ประพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เป็นประธานกระทำพิธีเปิด

          พ.ศ. ๒๔๙๙ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  อาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ นายชื่น เบอร์พันธ์ ครูใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนได้ร่วมกันหาเงินจำนวน ๓๐,๔๖๑ บาท  รวมกับงบประมาณของทางราชการอีก ๒๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ก. ขนาด  ๙ x ๑๘  เมตร  จำนวน ๑ หลัง  พร้อมส้วม๑หลัง ๔ ที่นั่ง นายบุญฤทธิ์  นาคีนพคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙   

พ.ศ. ๒๕๐๖  ทางราชการได้ยุบ โรงเรียนเมืองปทุมธานี (โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ติดกับโรงเรียนวัดชินวรารามวรวิหาร) เปิดสอนชั้น ม.๑ – ๓  ให้รวมกับโรงเรียนวัดชินวราราม ตามคำสั่งอำเภอเมืองปทุมธานี       ที่ ๒๖๐๐ / ๒๕๐๖  ลงวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๐๖  ในปีเดียวกันนี้ คณะกรรมการศึกษาได้ขอเสาสะพานข้ามคลองรังสิตมาปลูกเป็นโรงฝึกงานและห้องเรียนชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๖.๒๐เมตร ยาว๑๒  เมตร  ใช้เงินบำรุงการศึกษา ทำฝา ประตู หน้าต่าง

พ.ศ. ๒๕๐๙  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔ จำนวนหนึ่งหลัง ๖ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ  ๒๔๐,๐๐๐ บาท  (ยังขาดอีก  ๒  ห้องเรียน)

พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗ ก.พิเศษ ชั้นบน  ๔  ห้อง  ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีตทั้งหมด  โครงหลังคาเป็นเหล็ก  สิ้นเงิน  ๘๓๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลบางขะแยง ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ก. พิเศษ ที่ค้างการก่อสร้างอีก ๒ ห้องเรียน (เงินโครงการสร้างงานในชนบท) สิ้นเงิน ๗๖,๓๐๐  บาท มอบและส่งงาน วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๔

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ๑๐๕ / ๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน  และก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑ / ๒๖

พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์   จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๔๘ พระครูพิทักษ์ศาสนคุณเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหารและนางวันเพ็ญ พึ่งเก็บ ข้าราชการครู โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างเรือนฝึกซ้อมดนตรีไทย เรือนฝึกอาชีพเสริม และเป็นอุทยานการศึกษาขนาด ๖ X ๑๒ ตร.ม.เป็นศาลาพื้นไม้ยกพื้นสูง ๑ ม.หลังคามุงกระเบื้อง ฝ้าไม้ ใช้ชื่อว่า “ศาลาครูดีในดวงใจ คุณครูวันเพ็ญ พึ่งเก็บ” มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๔๙ พระครูพิทักษ์ศาสนคุณ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร และ ผู้มีจิตศรัทธา ได้สร้างอาคารเรียน ตึก ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ๓ ห้องพักครู มูลค่า ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์)  เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา ใช้ชื่อว่า “อาคารพิทักษ์ศาสนคุณ”  

พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้สร้างอาคารห้องสมุด ขนาดกว้าง ๗ X๑๔ ตร.ม. มูลค่า ๖๔๔,๐๐๐ บาท และโรงเรียนได้รับบริจาควัสดุ-ครุภัณฑ์ในการปูพื้นกระเบื้อง ติดพัดลม เหล็กดัด หนังสือจากผู้มีจิตศรัทธาและจากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด มูลค่าประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ชื่อว่าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและห้องสมุดไทยบริดจสโตน แห่งที่ ๗๐

พ.ศ. ๒๕๕๐  มูลนิธิซีเมนต์ไทย ได้บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หน้าอาคารเรียนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดกว้าง ๒๒ X ๓๐ ตร.ม.

พ.ศ. ๒๕๕๐  ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินสร้าง ศาลาไม้ประดู่ ๘ เหลี่ยม ๕ หลัง เพื่อใช้ในโครงการ “ศาลาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่อมแซมกระโจมหน้าตึกเจริญผลวิทยาเวศม์ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยพระครูชินวงศ์
วราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร

พ.ศ. ๒๕๕๓  ปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ โดย งบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นจำนวน ๒๐๑,๕๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๓ สร้างห้องส้วม แบบสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน๔ โดยงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นจำนวน ๒๘๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่อมสัญญาณจานดาวเทียม ระการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกร โดยงบบริจาคของคุณครูประไพ  สมจิต  เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่อมแซมห้องสมุด  โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๓ ทำหลังคากันสาดอาคารเรียน ๓ โดยเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน  เป็นจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับปรุงเวทีในอาคารอเนกประสงค์ โดยเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน๑๘๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามหญ้า ทาสีอาคารเรียน โดยบริษัทมหาชน ไทยน้ำทิพย์ จำกัด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐บาท

พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับปรุงห้องสมุด พร้อมสื่อคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โดยบริษัท มหาชนเสริมสุขจำกัด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-07-16 10:16:07 น.

นางชุณห์พิมาณ ทรัพย์มีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดชินวราราม

นายเอกพันธ์ ขันธม่วง
นางทักษิณา อยู่นาน

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนวัดชินวราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-2581-1460 อีเมล์: watchin 49 @ hotmail.co
เว็บมาสเตอร์:: นายเอกพันธ์ ขันธม่วง โทรศัพท์: 0866017180 อีเมล์: chalib7@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ